Facebook
czwartek, 20 lutego 2020 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Wyjątkowy dzień dla wyjątkowych osób

  Są aktywni, kreatywni, pełni energii i niezwykle pomocni. Chodzi o seniorów, którzy swoje święto mieli w piątek, 15 listopada 2019 roku. Spotkanie z nimi miało miejsce w świetlicy w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Ścieżka rowerowa oficjalnie otwarta

  9 kilometrów drogi asfaltowej, jeden parking Bike&Ride, dwa miejsca przystankowe i piękne krajobrazy gminy Stare Czarnowo. To wszystko czeka na rowerzystów na drodze rowerowej ze Szczecina do Starego Czarnowa, oficjalnie otwartej w sobotę, 19 października br.

  relacja
 • Ulica Polna będzie jak nowa

  Rusza przebudowa kolejnej ważnej gminnej ulicy. Tym razem modernizację czeka ulica Polna w Starym Czarnowie od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do wysokości rowu odwadniającego.

  relacja
 • Narodowe czytanie nowel

  Gmina Stare Czarnowo po raz pierwszy włączyła się do akcji „Narodowe Czytanie”. Mieszkańcy mogli wziąć w niej udział w sobotę, 7 września 2019 roku. Wydarzenie odbyło się w hali sportowej w Kołbaczu.

  relacja
 • Szkoła gotowa na nowe wyzwania

  Największa gminna, edukacyjna inwestycja prowadzona w ciągu ostatnich czterech lat dobiegła końca. Uczniowie Zespołu Szkół w Kołbaczu rozpoczęli rok szkolny 2019/2020 w warunkach na miarę XXI wieku.

  relacja

Wielki konkurs na nazwę ścieżki rowerowej pomiędzy Szczecinem, Kołbaczem a Starym Czarnowem. Nazwa powinna się składać z nie więcej niż dwóch wyrazów i nawiązywać do walorów przyrodniczych, krajobrazowych lub historycznych gminy Stare Czarnowo. Nagroda główna - rower. Na zgłoszenia czekamy do 16 października br.


§ 1

Organizatorem konkursu jest Wójt Gminy Stare Czarnowo.

§ 2

 1. Przedmiotem konkursu jest wyłonienie nazwy ścieżki rowerowej wybudowanej przez Gminę Stare Czarnowo oraz Gminę Miasto Szczecin na odcinku Szczecin - Kołbacz - Stare Czarnowo, dofinansowanej ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
 2. Nazwa ścieżki rowerowej powinna się składać z nie więcej niż dwóch wyrazów.
 3. Sugeruje się nawiązanie nazwy do walorów przyrodniczych, krajobrazowych lub historycznych gminy Stare Czarnowo. Propozycja nazwy nie może zawierać nazw własnych osób i podmiotów prywatnych.

§ 3

 1. Uczestnikami konkursu mogą być osoby pełnoletnie oraz niepełnoletnie, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 2. Zgłoszenie na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego Regulaminu, można nadsyłać w terminie do dnia 16.10.2019 r. w następujący sposób:
 • drogą elektroniczną na adres: rower@stareczarnowo.pl  
 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo (liczy się data wpływu listu do urzędu),
 • osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, Stare Czarnowo, pokój 13.
 1. Jeden uczestnik może zgłosić tylko jedną propozycję nazwy.

§ 4

 1. Wybór nazwy ścieżki rowerowej zostanie dokonany przez komisję powołaną przez Organizatora.
 2. Organizator zapewni nagrodę główną w konkursie w postaci roweru.
 3. Organizator ma prawo nie wybrać żadnej z przedłożonych propozycji nazwy ścieżki rowerowej.
 4. Organizator poinformuję laureata konkursu o zwycięstwie drogą telefoniczną.
 5. Oficjalne rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagrody odbędzie się w dniu 19.10.2019 r. podczas uroczystego otwarcia ścieżki rowerowej.
 6. Uczestnik konkursu składając propozycję nazwy ścieżki rowerowej, w przypadku wygranej wyraża zgodę, na używanie przez Gminę Stare Czarnowo zwycięskiej nazwy w sposób nieograniczony oraz zrzeka się roszczeń w przyszłości w tej sprawie. Potwierdzenie powyższego na piśmie będzie wymagane przed odebraniem nagrody. W przypadku osób niepełnoletnich dodatkowo potwierdzenia dokonuje rodzic lub prawny opiekun.

§ 5

 1. Wszelkich informacji dotyczących konkursu udziela Referat Organizacyjny, Spraw Obywatelskich, Promocji i Oświaty Urzędu Gminy Stare Czarnowo:
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator.

Klauzula informacyjna dot. konkursu na nazwę ścieżki rowerowej Szczecin - Kołbacz - Stare Czarnowo

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Gmina Stare Czarnowo (Urząd Gminy Stare Czarnowo) z siedzibą: ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, reprezentowana przez Wójta Gminy. Z Administratorem można skontaktować się za pośrednictwem poczty e-mail: sekretariat@stareczarnowo.pl, telefonicznie: (91) 485 70 20 lub osobiście w siedzibie urzędu.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6, ust. 1, lit. a RODO - wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na formularzu zgłoszeniowym, w celu wzięcia udziału w niniejszym konkursie.
 3. Będziemy udostępniać Pani/Pana dane osobowe, wyłącznie wówczas jeśli będzie się to wiązało z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 1 rok, licząc od dnia złożenia formularza.
 5. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania przez Panią/Pana danych będzie niemożność wzięcia udziału w konkursie.
 6. W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie.  Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Może Pan/Pani wycofać wcześniej wyrażoną zgodę poprzez złożenie oświadczenia woli:
 1. osobiście w siedzibie Administratora (na formularzu zgłoszeniowym),
 2. poprzez kontakt e-mail: iod@stareczarnowo.pl (w przypadku zgłoszeń e-mailem) lub listownie.
 1. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany oraz nie będą profilowane, stosowanie do art. 22 RODO, 
 2. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.
 3. Posiada Pani/Pan:
 1. prawo dostępu do danych (art. 15 RODO),
 2. prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO),
 3. prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO),
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa (art. 77 RODO).

Załączniki:

 1. Regulamin konkursu.
 2. Formularz zgłoszeniowy do udziału w konkursie.
 3. Klauzula informacyjna.

 

 • Ścieżka
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • punkty adresowe
 • obszary chronione
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia