Facebook
czwartek, 09 lipca 2020 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Aktywni seniorzy wyjechali na Pojezierze Wałeckie

  Od lipca trwa kolejna edycja zajęć dla osób 60+. Na początek 100 seniorów zwiedzało wschodnią część województwa zachodniopomorskiego, w trakcie którego m.in. udali się na spektakl teatralny.

  relacja
 • Ułatwienia dla kierowców i pieszych

  Przebudowana została ulica Polna w Starym Czarnowie. Prace prowadzono od skrzyżowania z ulicą Szczecińską do wysokości rowu odwadniającego. Teraz kierowcom i pieszym jest łatwiej.

  relacja
 • ​​​​​​​Glinna z nową drogą i chodnikami

  Dobiegł końca kolejny etap modernizacji drogi wojewódzkiej nr 120. W Glinnej pojawiła się nowa nawierzchnia asfaltowa oraz chodnik po obu stronach ulicy. Koszt inwestycji wyniósł ponad 700 tys. zł.

  relacja
 • Ścieżka rowerowa oficjalnie otwarta

  9 kilometrów drogi asfaltowej, jeden parking Bike&Ride, dwa miejsca przystankowe i piękne krajobrazy gminy Stare Czarnowo. To wszystko czeka na rowerzystów na drodze rowerowej ze Szczecina do Starego Czarnowa, oficjalnie otwartej w sobotę, 19 października br.

  relacja

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie ogłasza nabór wniosków o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

 

 

Wnioski o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przyznawanej na podstawie art. 15zzd ustawy z dn. 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

 • pożyczka z przeznaczeniem na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.
 • pożyczka udzielana jednorazowo,
 • kwota pożyczki do 5 000,00 zł,
 • stałe oprocentowanie w skali roku, wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez Narodowy Bank Polski.
 • karencja w spłacie kapitału wraz z odsetkami przez okres 3 miesięcy od dnia udzielenia pożyczki.
 • okres spłaty pożyczki do 12 miesięcy.
 • o pożyczkę mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed dniem 1 marca 2020 r. 
 • na wniosek mikroprzedsiębiorcy pożyczka wraz z odsetkami będzie umarzana pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca przez okres 3 miesięcy od dnia jej udzielenia nie zmniejszy stanu zatrudnienia w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy w stosunku do stanu zatrudnienia ma dzień 29 lutego 2020 r.

Zapraszamy do składania wniosków Pracodawców, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego.

Termin składania wniosków: od 01 kwietnia 2020 do wyczerpania zapotrzebowania


WNIOSKi O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA CZĘŚCI KOSZTÓW PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ przyznawanego na podstawie art. 15zzc ustawy z dn. 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Uprawnieni do dofinansowania

Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności możesz uzyskać jeżeli:

 • jesteś osobą fizyczną prowadząca działalność gospodarczą i nie zatrudniasz pracowników,
 • nie zalegasz z regulowaniem zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • nie spełniasz przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
 • twoje obroty spadły w następstwie wystąpienia COVID -19, o co najmniej o 30 %w ciągu dwóch wybranych przez ciebie kolejnych miesięcy kalendarzowych w okresie po 1 stycznia 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019.

 Warunki dofinansowania:

 • okres dofinansowania - max 3 miesiące,
 • kwota dofinansowania:
 • 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 30%,
 • 70% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 50%
 • 90% kwoty minimalnego wynagrodzenia miesięcznie, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 80%,
 • dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia o prowadzeniu działalności w miesiącu, za który ma być wypłacone dofinansowanie.

Zobowiązanie:

 • uzyskując dofinansowanie jesteś zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej przez okres dofinansowania oraz przez okres równy okresowi dofinansowania po jego zakończeniu,
 • przedsiębiorca zwraca otrzymane dofinansowanie bez odsetek, jeżeli nie prowadzi działalności przez wymagany okres, proporcjonalnie do okresu nieprowadzenia działalności.

Zapraszamy do składania wniosków Pracodawców, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego.

Termin składania wniosków: od 14 kwietnia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r.


Wnioski o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników danego przedsiębiorcy oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - w przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorców (art. 15 zzb)

Uprawnieni do dofinansowania

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne - możesz uzyskać jeżeli:

 • jesteś mikroprzedsiębiorcą, małym lub  średnim przedsiębiorcą,
 • nie zalegasz z regulowaniem zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • nie spełniasz przesłanek do ogłoszenia upadłości przedsiębiorcy,
 • twoje obroty spadły w następstwie wystąpienia COVID -19, o co najmniej o 30 % w ciągu dwóch wybranych przez ciebie kolejnych miesięcy kalendarzowych w okresie po 1 stycznia 2020r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019,
 • zatrudniasz pracowników, o których dofinansowanie się ubiegasz.

Warunki dofinansowania:

 • okres dofinansowania - max 3 miesiące,
 • kwota dofinansowania:
 • 50% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 30%,
 • 70% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 50%,
 • 90% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek obrotów wynosi co najmniej 80%.
 • dofinansowanie przysługuje na każdego pracownika objętego wnioskiem zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie, albo innej umowy o świadczenie usług,
 • dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia o  zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne każdego z tych pracowników, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Zobowiązanie:

 • przedsiębiorca jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania wynagrodzeń oraz przez okres równy okresowi dofinansowania po jego zakończeniu.
 • przedsiębiorca zwraca dofinansowanie bez odsetek, jeżeli nie utrzyma w zatrudnieniu przez wymagany okres pracowników, na których otrzymał dofinansowanie, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu tych pracowników.

Wnioski o dofinansowanie organizacji pozarządowej lub podmiotowi, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne (art. 15 zze)

Uprawnieni do dofinansowania

Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne – mogą uzyskać:

 • organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • które nie zalegają z regulowaniem zobowiązań wobec ZUS i Urzędu Skarbowego,
 • których przychody spadły w następstwie wystąpienia COVID -19, o co najmniej o 30 %w ciągu dwóch wybranych przez ciebie kolejnych miesięcy kalendarzowych w okresie po 1 stycznia 2020r. w stosunku do analogicznego okresu roku 2019,
 • które zatrudniają pracowników, o których dofinansowanie się ubiegają.

Warunki dofinansowania:

 • okres dofinansowania - max 3 miesiące,
 • kwota dofinansowania:
 • 50% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek przychodów wynosi co najmniej 30%,
 • 70% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 70% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek przychodów wynosi co najmniej 50%,
 • 90% kwoty wynagrodzenia należnego pracownikowi oraz należnych od tego wynagrodzenia składek na ubezpieczenia społeczne, nie więcej jednak niż 90% minimalnego wynagrodzenia za pracę i składek na ubezpieczenia społeczne od tej kwoty, jeżeli spadek przychodów wynosi co najmniej 80%,
 • dofinansowanie przysługuje na każdego pracownika objętego wnioskiem zatrudnionego na podstawie umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą lub umowy zlecenie, albo innej umowy o świadczenie usług,
 • dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych po złożeniu oświadczenia o  zatrudnianiu w danym miesiącu pracowników objętych umową, oraz kosztach wynagrodzeń i należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne każdego z tych pracowników, według stanu na ostatni dzień miesiąca, za który dofinansowanie jest wypłacane.

Zobowiązanie:

 • organizacja pozarządowa oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jest obowiązany do utrzymania w zatrudnieniu pracowników objętych umową przez okres dofinansowania wynagrodzeń oraz przez okres równy okresowi dofinansowania po jego zakończeniu,
 • organizacja pozarządowa oraz podmiot, o którym mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zwraca dofinansowanie bez odsetek, jeżeli nie utrzyma w zatrudnieniu przez wymagany okres pracowników, na których otrzymał dofinansowanie, proporcjonalnie do okresu nieutrzymania w zatrudnieniu tych pracowników.

Zapraszamy do składania wniosków  przedsiębiorców, których miejsce prowadzenia działalności gospodarczej znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego oraz organizacje pozarządowe i podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których siedziba znajduje się na terenie powiatu gryfińskiego.

Termin składania wniosków: od 14 kwietnia 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r.

Wnioski należy składać:

 • w wersji elektronicznej poprzez platformę praca.gov.pl (Tarcza antykryzysowa),
 • w wersji papierowej poprzez operatora pocztowego lub bezpośrednio w urzędzie do urny.

Więcej informacji można uzyskać na stronie PUP: www.gryfino.praca.gov.pl zakładka: Dla przedsiębiorców i pracodawców -> Tarcza antykryzysowa COVID-19 oraz zakładka: Rynek Pracy -> Aktualności


Załącznik:

 1. Ulotka

 

 • Spis rolny 2020
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia