Facebook
piątek, 26 lutego 2021 r.
Herb Gminy Stare Czarnowo
Gmina
Stare Czarnowo
Logo Gminy Stare Czarnowo
 • Trwają szczepienia przeciw Covid-19

  Wójt Marzena Grzywińska zaprasza mieszkańców gminy, którzy ukończyli 80. i 70. rok życia, na bezpłatnie szczepienia przeciw Covid-19. Mobilny punkt szczepień znajduje się w świetlicy w Starym Czarnowie.

  relacja
 • Ponad milionowy grant dla gminy na inwestycje

  Będzie jeszcze więcej gminnych inwestycji. Władzom Starego Czarnowa udało się pozyskać ponad milion złotych na rozwój gminnej infrastruktury z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

  relacja
 • Projekt z myślą o aktywnych seniorach

  Od lipca trwała kolejna edycja zajęć dla osób 60+. Na początek seniorzy zwiedzili wschodnią część województwa zachodniopomorskiego, w trakcie którego m.in. wzięli udział w warsztatach w gospodarstwie ”7

  relacja
 • Droga do plaży w Binowie w przebudowie

  Wspólna inwestycja Gminy Stare Czarnowo i Powiatu Gryfińskiego stała się faktem. Modernizowana jest droga dojazdowa do plaży nad jeziorem w Binowie. Wartość inwestycji wyniesie prawie 310 tys. zł.

  relacja
 • Była droga, jest chodnik

  W Kołowie w miejsce drogi wewnętrznej powstał chodnik. Przebudowa i zmiana przeznaczenia tego odcinka gminnego terenu zakończyła się w listopadzie 2020 r. Koszt prac to ponad 70 tys. zł.

  relacja

Wójt Gminy Stare Czarnowo ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy podinspektora w Referacie Finansowo-Księgowym w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać do dnia 3 marca 2021 r. do godz. 11:00.

 

1. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie: wyższe lub średnie z zakresu (jeden z profili) ekonomii, finansów lub rachunkowości, administracja publiczna
 2. staż pracy minimum 3 lata dla kandydatów z wykształceniem średnim oraz bez stażu dla kandydatów z wykształceniem wyższym,
 3. biegła znajomość obsługi komputera (pakiet Microsoft Office, poczta elektroniczna),
 4. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
 5. posiadanie obywatelstwa polskiego,
 6. korzystanie z pełni praw publicznych,
 7. niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
 8. znajomość przepisów ustaw o finansach publicznych oraz rachunkowości i zakładowym funduszu świadczeń socjalnych,
 9. nieposzlakowana opinia.

2. Wymagania dodatkowe:

 1. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy w jednostce budżetowej,
 2. znajomość przepisów ustaw o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i kodeks postępowania administracyjnego,
 3. komunikatywność, zdolności analityczne, samodzielność, umiejętność pracy w zespole, dokładność i terminowość.

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

 1. prowadzenie na kontach ewidencji zakupu i sprzedaży towarów i usług,
 2. sporządzanie miesięcznej deklaracji JPK,
 3. sporządzanie miesięcznych, kwartalnych i rocznych sprawozdań finansowych oraz bilansów budżetu,
 4. prowadzenie ewidencji dochodów budżetu państwa (wpływy z tytułu funduszu i zaliczek),
 5. prowadzenie bieżącej aktualizacja danych w rejestrach Planowanie i Realizacja Budżetu JST i Zaangażowania Środków Budżetowych JST,
 6. uzgadnianie kont dochodów i wydatków oraz ich zgodności z planem budżetowym jednostek w zakresie ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 7. prowadzenie na bieżąco kartotek środków trwałych, sprzętu i wyposażenia,
 8. sporządzanie sprawozdań o ruchu środków trwałych,
 9. przygotowywanie i kompletowanie dokumentacji z przeprowadzonych okresowo inwentaryzacji,
 10. przeprowadzanie niezbędnych analiz stanu majątkowego,
 11. okresowe ustalanie i sprawdzanie w drodze inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów,
 12. dokonywanie wyceny spisów z natury, kompletowanie dokumentów z inwentaryzacji i jej rozliczanie,
 13. bieżące prowadzenie ewidencji księgowej środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 14. prowadzenie ewidencji księgowej zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 15. sporządzanie planów rzeczowo-finansowych, ustalanie wysokości odpisów i dofinansowań z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
 16. archiwizowanie dokumentów.

4. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

 1. umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
 2. obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
 3. oświetlenie dzienne i sztuczne,
 4. stanowisko pracy usytuowane jest w budynku Urzędu Gminy Stare Czarnowo,
 5. kontakty bezpośrednie i telefoniczne z klientami Urzędu,
 6. praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej.

5. Wymagane dokumenty:

 1. list motywacyjny,
 2. życiorys [CV] z przebiegiem nauki i pracy zawodowej, z podaniem danych umożliwiających kontakt z kandydatem [numer telefonu],
 3. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wg wzoru dostępnego na stronach www.bip.stareczarnowo.pl lub możliwego do pobrania w sekretariacie Urzędu Gminy Stare Czarnowo,
 4. oświadczenie o zapoznaniu się z treścią klauzuli informacyjnej dot. naboru na wolne stanowisko pracy (oryginał),
 5. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych (oryginał),
 6. oświadczenie o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe (oryginał),
 7. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku (oryginał),
 8. oświadczenie o braku utraty nieposzlakowanej opinii (oryginał),
 9. kserokopie świadectw pracy i/lub zaświadczenie o zatrudnieniu lub inny dokument potwierdzający posiadane doświadczenie zawodowe, potwierdzające minimalny staż pracy na określonym stanowisku dla kandydatów z wykształceniem średnim,
 10. kserokopie świadectw dla kandydatów z wykształceniem wyższym [jeżeli kandydat takie posiada],
 11. kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 12. kopie dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 13. referencje z dotychczasowych miejsc pracy [jeżeli kandydat takie posiada],
 14. kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, w przypadku gdy kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282).

6. Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV, muszą zostać własnoręcznie podpisane i opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy i załączonych dokumentów dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w trybie art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.)”.

7. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, wynosi mniej niż 6%.

8. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, pokój nr 13 lub drogą pocztową na adres Urząd Gminy Stare Czarnowo, ul. Św. Floriana 10, 74-106 Stare Czarnowo, z dopiskiem: „Dotyczy naboru nr 1/2021”, w terminie do dnia 3 marca 2021 r. do godz. 11:00.

9. Za termin złożenia dokumentów aplikacyjnych przesłanych drogą pocztową uważa się datę ich wpływu do Urzędu Gminy Stare Czarnowo.

10. Aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Stare Czarnowo po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

11. Po dokonaniu wstępnej analizy dokumentów pod względem formalnym, kandydaci, którzy zakwalifikują się do dalszego etapu naboru zostaną poinformowani telefonicznie o dalszej procedurze postępowania kwalifikacyjnego.

12. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.stareczarnowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Stare Czarnowo (ul. Św. Floriana 10).


Załączniki:

 

 • Koronawirus
 • Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021
 • BIP
 • ePUAP2
 • obywatel.gov.pl
 • CEIDG
 • LGD WIR
 • ZGDO
 • mapa gminy
 • plany miejscowe
 • obszary chronione
 • Cmentarz w Starym Czarnowie
 • RFIL
 • Fundusz Dróg Samorządowych
Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, z których niektóre mogą być już zapisane w folderze przeglądarki. Nie pokazuj więcej tego powiadomienia